• Reģistrējoties jurpak.lv forumā, Jūs piekrītat visiem foruma noteikumiem. Jūsu pienākums ir ievērot šos noteikumus un regulāri pārskatīt noteikumus, izmaiņu gadījumā. • Forumā nedrīkst lietot lamuvārdus, necenzētu leksiku vai jebkādas citas personu aizskarošas frāzes. • Foruma valoda ir latviešu - tādēļ visa saziņa notiek latviešu valodā, izņemot citātus, ar atsauci uz citata avotu. • Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību foruma noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanai. Par lietotāju izdarītajiem likumpārkāpumiem foruma administrācija nenes atbildību. • Aizliegta jebkāda veida reklāmas publicēšana forumā, tai skaitā arī sevis reklamēšana bez iepriekšējas saskaņošanas ar administrāciju. ( Piemēram: Labs jurists, advokāts ir.......telefona Nr......; Skat mājas lapā.......; utt.) • Lietotājam ir jāpakļaujas foruma administratoru uzstādītajiem noteikumiem, pretējā gadījumā profils tiks bloķēts.