Darba tiesības

Darbiniekiem:

 • Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, Darba likuma normu piemērošana jautājumos (darba līguma grozījumi, uzteikums, darbinieka atbrīvošana no darba).
 • prasības pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana par darba līguma izbeigšanas atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu; dokumentu iesniegšana tiesā, darbinieka pārstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • Tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.
 • Iesniegumu sastādīšana Valsts darba inspekcijā.
 • Darba devēja parakstīšanai piedāvāto dokumentu analīze un konsultāciju sniegšana par šo dokumentu atbilstību darbinieka interesēm un LR normatīvo aktu prasībām;
 • konsultāciju sniegšana par darbinieka daba līguma vienpusēju izbeigšanu un par visu darbiniekam pienākošos izmaksu saņemšanu, darbinieka paziņojuma sastādīšana par darba līguma laušanu;

Darba devējiem:

 • Visa veida dokumentu izstrādāšana (darba līgumi, kolektīvie darba līgumi, līgumi par materiālo atbildību, akti par materiālo vērtību nodošanu, vienošanās par darba līguma grozījumiem, vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu, darba kārtības noteikumi, amata apraksti, rīkojumi, uzteikumi u.c.);
 • Konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar darba līguma noslēgšanu, izpildi, grozīšanu un izbeigšanu un citos Darba likuma normu piemērošanas jautājumos;
 • dokumentu sagatavošana, kas saistīti ar darbinieka darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpšanu;
 • prasības pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana darba devējam nodarīto zaudējumu piedziņai no darbinieka, palīdzība zaudējumu apmēra noteikšanā, dokumentu iesniegšana tiesā, darba devēja pārstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • darba devēja pārstāvēšana tiesā saistībā ar darbinieka iesniegto prasības pieteikumu par darba līguma izbeigšanas atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu, no tiesas saņemto dokumentu analīze, konsultācijas, atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • Darba devēja pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā, paskaidrojumu/atbilžu sagatavošana uz Valsts darba inspekcijas pieprasījumu;
 • Valsts darba inspekcijas lēmumu apstrīdēšana Administratīvajā tiesā;

Uzdot jautājumu.