Komerctiesības

  • Komercdarījumu līgumu (komerciālā pirkuma līgums, komerciālās komisijas līgums, ekspedīcijas līgums, komerciālā glabājuma līgums, līzinga līgums, faktoringa līgums, franšīzes līgums) un citu saimnieciskās darbības līgumu (uzņēmuma līgums, glabāšanas līgums, aizdevuma līgums, līgums par sadarbību, nomas līgums, cesijas līgums, ķīlas līgums, pārvadājuma līgums) sastādīšana, analīze; Pretenzijas, brīdinājumi, paziņojumi un vienošanās par līgumu laušanu, vienošanās par grozījumiem vai līguma papildinājumiem, u.c. jebkuri dokumenti;
  • Visa veida līguma pielikumu izstrādāšana un analīze: nodošanas-pieņemšanas akti, norēķinu grafiki, specifikācijas, tehniskie uzdevumi, vienošanās u.c.;
  • Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar augstāk minēto dokumentu grozīšanu, pārkāpšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu, spēkā esamību vai interpretēšanu.
  • Klienta pārstāvēšana un viņa interešu aizstāvēšana noslēdzot, izpildot līgumu un izbeidzoties līgumam, piedalīšanās pārrunās.
  • Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā dažādu uzņēmējdarbības formu uzņēmumu reģistrācijai;
  • Komercsabiedrības pamatdokumentu grozījumu sagatavošana un reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;
  • Prasības pieteikumu sagatavošana;

Uzdot jautājumu.