Ģimenes tiesības

Konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos:

 • laulāto mantiskās attiecības;
 • laulības šķiršana;
 • laulāto kopmantas sadale;
 • laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;
 • uzturlīdzekļu piedziņa;
 • bērna dzīvesvietas noteikšana;
 • saskarsmes tiesības;
 • adopcija;
 • paternitātes noteikšana;
 • paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana;
 • atsevišķas aizgādības nodibināšana;
 • aizgādības tiesību atņemšana;
 • personas atzīšana par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšana;
 • u.c.

Dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā:

 • prasības pieteikumi;
 • iesniegumi, lūgumi;
 • paskaidrojumi;
 • vienošanās;
 • blakus sūdzības;
 • apelācijas sūdzības;
 • kasācijas sūdzības;
 • izlīgumi;
 • u.c.

Vienošanās sastādīšana pirms laulības šķiršanas:

Vienošanās starp laulātajiem, pirms laulības šķiršanas pie notāra vai tiesā, ar mērķi atrisināt jautājumus, saistītus ar nepilngadīgo bērnu aizgādības īstenošanu, uzturlīdzekļu samaksas kārtību, saskarsmes tiesībām un laulāto kopmantas sadali.

Pārstāvība tiesā.

Uzdot jautājumu.